Wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie przedsiębiorców według POPWWsparcie finansowe Unii Europejskiej pozwala wielu przedsiębiorcom urzeczywistnić innowacyjne pomysły na biznes. Głównym celem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, realizowanego w latach 2014-2020, jest wzrost konkurencyjności Polski Wschodniej - województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy startowe dla innowacyjnych pomysłów - proponowane wsparcie

Przedsiębiorcy, którzy zostaną zakwalifikowani do Programu, otrzymają dostęp do stanowiska pracy, indywidualne i grupowe sesje doradcze, coaching i wsparcie finansowe - na realizację Programu przeznaczono 200 milionów euro. Krzysztof Kwapisz - członek Rady Nadzorczej firmy Barlinek, podkreśla, że fundusze unijne umożliwiają ścisłą współpracę między naukowcami a przedsiębiorcami, dzięki czemu badania naukowe znajdują zastosowanie w praktyce. Głównym źródłem finansowania Programu Polska Wschodnia jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, pomocniczym - publiczne i prywatne środki krajowe. Można otrzymać zwrot całości lub części wydatków bądź zaliczkę.

Adresaci Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Na sfinansowanie projektów w ramach Programu Polska Wschodnia mogą liczyć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferta skierowana jest do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, i chcą otworzyć firmy w Polsce Wschodniej.

Projekty realizowane w ramach Programu

Oprócz projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (platform startowych dla nowych pomysłów - II osi priorytetowej), w ramach Programu realizowane są następujące działania: Innowacyjna Polska Wschodnia (I oś priorytetowa), Nowoczesna Infrastruktura Transportowa (oś priorytetowa III), Ponadregionalna Infrastruktura Transportowa (oś priorytetowa IV), Pomoc Techniczna (oś priorytetowa V). Wspierane są projekty umożliwiające przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz zrównoważony transport.

Kontrola POPW

Program Operacyjny podlega kontroli, za którą odpowiadają Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące. Weryfikowane są wydatki na prowadzenie działalności, realizacja projektu, kompletność dokumentów i trwałość projektu. Działania przedsiębiorców podlegają kontroli na miejscu razem z kontrolą krzyżową projektu.

9 Votes

Komentarze


Innowacyjność w biznesiePrzedsiębiorstwo biznesowe musi nieustannie wprowadzać zmiany – i


Style kierowania pracownikamiW jaki sposób styl kierowania wpływa na pracę zespołu?


Kierownik sklepu w pracyKierownikiem sklepu może zostać praktycznie każdy. Ale nie każdy będzie dobrym k