Agencja pośrednictwa pracy dla cudzoziemców

Agencja pośrednictwa pracyKiedy w Polsce w latach 90-tych powstawały na masową skalę agencje pośredniczące pracę i oferujące rodakom znalezienie zatrudnienia nikt wtedy nie spodziewał się, że dwadzieścia lat później te agencje nadal będą funkcjonowały, jednak ukierunkowane zostaną na zatrudnianie cudzoziemców.

Zasadza działania agencji pracy tymczasowej

Samo założenie agencji pośredniczącej w poszukiwaniu pracy nie różni się zbyt wiele od zakładania zwykłej firmy.

Może być ona założona w formie działalności jednoosobowej z wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub pełnić formę spółki (KRS). Wybór formy stworzenia firmy uzależniony jest od potrzeb indywidualnych i od posiadanego kapitału początkowego. Agencja pracy tymczasowej jak sama nazwa wskazuje stanowi rolę pośrednika przy zatrudnianiu. Jest to prosty model 3 warstwowy typu Pracodawca - Agencja - Pracownik.

Proces pozyskania pracownika przez ewentualnego pracodawcę polega na zasadzie współpracy wraz z agencją na podstawie tzw. umowy agencyjnej. Polega ona na tym, iż agencja pośrednicząc w powierzaniu pracy pobiera odpowiedni dla siebie procent z tytułu zatrudnienia. Jednak to nie wszystko, gdyż przyszły pracownik tak naprawdę nie jest zatrudniony w zakładzie X tylko jego zatrudnienie polega na podpisaniu umowy z agencja, czyli to ona jest tak naprawdę pracodawcą.

Czego unikać podczas zawierania umowy z agencją przy zatrudnianiu cudzoziemca?

Zatrudnienie obcokrajowca nie jest mocno skomplikowaną czynnością. Oprócz podstawowych kroków kadrowych tj. zawarcie umowy, zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotno - społecznych, podmiot zatrudniający cudzoziemca musi wyrobić odpowiednie zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są dwa typy takich zezwoleń:

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy ... - wydawane są przez Miejskie lub Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla siedziby firmy. Oznacza to, że np.: firma posiadająca biuro w Krakowie nie może zarejestrować oświadczenia w Warszawie. Wielką wadą tych dokumentów jest to, że obcokrajowiec może wykonywać pracę maksymalnie tylko sześć miesięcy w ciągu roku na podstawie jednego wydanego oświadczenia. Nie ma możliwości wydania kolejnego oświadczenia tzw. przedłużającego. Wydanie oświadczenia aktualnie jest bezpłatne, aczkolwiek jest przygotowywany projekt pobierania opłat za wydanie przedmiotowego dokumentu.
  • Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kolejna wersja dokumentu tym razem wydawana jest przez Wojewodę we właściwej odpowiedzialności terytorialnej adekwatnej dla przedsiębiorcy. Wydanie zezwolenia przyjmuje formę decyzji administracyjnej, więc zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na wydanie bądź odmowę wydania takiego zezwolenia. W przypadkach uzasadnionych Urząd Wojewódzki może przedłużyć tryb postępowania o kolejny miesiąc. Koszt wydania zezwolenia oscyluje w granicach 100 zł. Niewątpliwą zaletą tej formy dokumentu jest to, że zezwolenie może być wydane na 2 lub nawet 3 lata.

Zakładanie agencji pracy pośredniczącej w zatrudnieniu

Każda agencja jak wspominano na początku artykułu może przyjąć formę jednoosobowego podmiotu o charakterze prawnym lub formę spółki. Najważniejszą kwestią przy zakładaniu tej formy działalności jest uzyskanie licencji na prowadzenia agencji zatrudnieniowej. Aby uzyskać przedmiotową licencję należy złożyć do właściwego dla firmy Urzędu Marszałkowskiego wniosek o zarejestrowanie agencji. Marszałek w formie decyzji administracyjnej wydaje lub nie zezwolenie na prowadzenie usług agencyjnych pośrednictwa pracy odpowiednio nadając kolejny indywidualny numer. Spis agencji można znaleźć pod adresem "http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz", gdzie można sprawdzić aktualne wiarygodne agencje pośrednictwa pracy.

Należy pamiętać, aby przy podpisywaniu umowy agencyjnej nie dać się wciągnąć w nieodpowiednie ewentualne naruszenia. To agencja odpowiada za zatrudnienie cudzoziemca, a nie podmiot powierzający pracę.

Autor: www.biznesforum.eu.

Komentarze