Analiza strategii inwestycyjnej opartej na Wskaźniku WOKK

Analiza strategii inwestycyjnejWskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury (WOKK) jest klasyfikowany do Wskaźników Wyprzedzających Koniunkturę (WWK). Jego wskazania z wyprzedzeniem pokazują nadchodzącą sytuację w gospodarce. WOKK publikowany jest około 25 dnia każdego miesiąca przez GUS (dane można znaleźć wchodząc na główną stronę GUS, klikając „wskaźniki makroekonomiczne” po lewej stronie, a następne należy wybrać „wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”). WOKK, jak sama nazwa wskazuje, bada nastroje panujące wśród przedsiębiorców.

Wyróżnić można kilka rodzajów WOKK:

  • w przetwórstwie przemysłowym,
  • w budownictwie,
  • w handlu,
  • w transporcie i gospodarce magazynowej,
  • w zakwaterowaniu i gastronomii,
  • w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
  • w obsłudze rynku nieruchomości.

Każdy z nich opisuję obecną i spodziewaną w przyszłości sytuację w konkretnej strefie gospodarki. Z punktu widzenia inwestora najistotniejsze wydają się dwa pierwsze - WOKK w przetwórstwie przemysłowym oraz WOKK w budownictwie. To właśnie te dwa wskaźniki są bazą do stworzenia strategii inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w rynek akcji.

Co skłania do stworzenia strategii inwestycyjnej opartej o WOKK?

Fundamentalnie rzecz biorąc, jeżeli nastroje wśród przedsiębiorców poprawiają się, oznacza to, że firmy zdobywają więcej zamówień, rośną ich przychody, koszty pozostają pod kontrolą - po prostu spodziewają się dobrych wyników, co przekłada się na rozwój gospodarki oraz na wzrost cen akcji. Przeanalizowana strategia została stworzona na postawie poniższych założeń: Strategia postała w oparciu o WOKK w przetwórstwie przemysłowym. Ponieważ wskaźniki są mocno sezonowe, należy wygładzić je za pomocą 12-miesięcznej średniej ruchomej (MA12).

Dlaczego 12-miesięcznej? Dzięki temu otrzymamy średnią z całego roku, wyeliminowane zostaną wahania spowodowane zmianami związanymi z warunkami pogodowymi, np. budownictwo rozkwita w miesiącach wiosennych i letnich, natomiast nieco spowalnia w czasie zimy. Wydaje się to oczywiste. Ponieważ WOKK jest wskaźnikiem długoterminowym, dość rzadko generującym sygnały, mamy do czynienia ze strategią, w której istnieją długie okresy „na rynku” oraz długie okresy „poza rynkiem”. W celu wyeliminowania długich okresów, w których pieniądze „nie pracują”, przyjmujemy, że w okresie „poza rynkiem” inwestujemy w bezpieczne aktywa (obligacje, lokaty) oprocentowane 4,5% netto w skali roku.

Ponieważ nierealne jest „wejście” w rynek lokat dzień po zakończeniu inwestycji w akcje oraz "wyjście" z rynku dzień przed wygenerowaniem sygnału kupna akcji, przyjmujemy, że zysk z lokaty zostaje przemnożony przez współczynnik 0,8. Sygnał kupna generowany jest, gdy średnia MA12 jest rosnąca, natomiast sygnał kupna generowany jest, gdy średnia MA12 znajduje się w trendzie spadkowym. Okres, w którym przebadana została strategia wynosi 11,5 lat (02.01.2001 - 29.06.2012). Początkowa kwota inwestycji wynosi 10 000 zł. W celu wyznaczenia realnej wartości kwoty końcowej, na podstawie wartości inflacji w latach 2001-2012 obliczony został delator, który wynosi 1,38. Inwestycja polega na kupowaniu i sprzedawaniu indeksu WIG. Uwzględniono podatek od zysków kapitałowych. W celu określenia, czy inwestycja jest opłacalna, jej wynik został porównany ze strategią „kup i trzymaj” polegającą na kupieniu akcji w pierwszym dniu badanego okresu i ich sprzedaży w dniu ostatnim. Wyniki analizy. Strategia wygenerowała 3 sygnały kupna oraz 3 sygnały sprzedaży.

Czas „na rynku” wynosił 2561 dni (61,12% całego okresu), „poza rynkiem” – 1629 dni (38,88% całego okresu). Początkowa kwota inwestycji w wysokości 10 000 zł została pomnożona do 33 979,20 zł (24 622,61 zł realnie). Oznacza to, że w okresie inwestycji nominalnie zarobiliśmy 218,35%, a realnie 141,14%. Gdyby obliczyć średnią roczną stopę zwrotu wynosiłaby ona 10,59% nominalnie oraz 7,95% realnie. Są to wartości znacznie powyżej tego, co oferują nam standardowe bezpieczne inwestycje, jak na przykład obligacje lub lokaty. Wyniki strategii porównano do strategii „kup i trzymaj”, która osiągnęła następujące wyniki: wartość końcowa inwestycji wyniosła 20 604,91 zł nominalnie oraz 14 931,09 zł realnie. Daje to stopę zwrotu na poziomie 106,05% nominalnie oraz 49,31% realnie. W ujęciu rocznym zysk prezentuje się następująco: 6,49% nominalnie oraz 3,55% realnie. W celu zweryfikowania czy strategia inwestycyjna powstała w oparciu o Wskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury jest skuteczna, porównano ją z wynikami strategii „kup i trzymaj”.

Okazuje się, że strategia oparta na WOKK jest lepsza od strategii "kup i trzymaj". Wyniki prezentują się następująco: W całym okresie inwestycyjnym strategia WOKK była lepsza od „kup i trzymaj” 2,06 razy nominalnie oraz 2,86 razy lepsza realnie. W ujęciu rocznym wartości te przedstawiają się następująco: nominalnie 1,63 razy lepiej, realnie 2,24 razy lepiej. Wartości te jednoznacznie pokazują, że strategia oparta na WOKK pozwoliła w sposób znaczący "pokonać" rynek. Pamiętać jednak należy, że to co sprawdzało się w przeszłości, niekoniecznie musi działać jutro.

58 Votes

Komentarze
Inwestowanie w winoChoć zainteresowanie rynkiem produktów kolekcjonerskich z roku


Lokata terminowaNa co dzień korzystamy nie tylko ze standardowych rachunków b


Typy opcji binarnych Opcje binarne są bardzo popularne wśród inwestorów. Mogą d