Analiza strategii inwestycyjnej opartej na Wskaźniku WOKK

Analiza strategii inwestycyjnejWskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury (WOKK) jest klasyfikowany do Wskaźników Wyprzedzających Koniunkturę (WWK). Jego wskazania z wyprzedzeniem pokazują nadchodzącą sytuację w gospodarce. WOKK publikowany jest około 25 dnia każdego miesiąca przez GUS (dane można znaleźć wchodząc na główną stronę GUS, klikając „wskaźniki makroekonomiczne” po lewej stronie, a następne należy wybrać „wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”). WOKK, jak sama nazwa wskazuje, bada nastroje panujące wśród przedsiębiorców.

Wyróżnić można kilka rodzajów WOKK:

  • w przetwórstwie przemysłowym,
  • w budownictwie,
  • w handlu,
  • w transporcie i gospodarce magazynowej,
  • w zakwaterowaniu i gastronomii,
  • w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
  • w obsłudze rynku nieruchomości.

Każdy z nich opisuję obecną i spodziewaną w przyszłości sytuację w konkretnej strefie gospodarki. Z punktu widzenia inwestora najistotniejsze wydają się dwa pierwsze - WOKK w przetwórstwie przemysłowym oraz WOKK w budownictwie. To właśnie te dwa wskaźniki są bazą do stworzenia strategii inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w rynek akcji.

Co skłania do stworzenia strategii inwestycyjnej opartej o WOKK?

Fundamentalnie rzecz biorąc, jeżeli nastroje wśród przedsiębiorców poprawiają się, oznacza to, że firmy zdobywają więcej zamówień, rośną ich przychody, koszty pozostają pod kontrolą - po prostu spodziewają się dobrych wyników, co przekłada się na rozwój gospodarki oraz na wzrost cen akcji. Przeanalizowana strategia została stworzona na postawie poniższych założeń: Strategia postała w oparciu o WOKK w przetwórstwie przemysłowym. Ponieważ wskaźniki są mocno sezonowe, należy wygładzić je za pomocą 12-miesięcznej średniej ruchomej (MA12).

Dlaczego 12-miesięcznej? Dzięki temu otrzymamy średnią z całego roku, wyeliminowane zostaną wahania spowodowane zmianami związanymi z warunkami pogodowymi, np. budownictwo rozkwita w miesiącach wiosennych i letnich, natomiast nieco spowalnia w czasie zimy. Wydaje się to oczywiste. Ponieważ WOKK jest wskaźnikiem długoterminowym, dość rzadko generującym sygnały, mamy do czynienia ze strategią, w której istnieją długie okresy „na rynku” oraz długie okresy „poza rynkiem”. W celu wyeliminowania długich okresów, w których pieniądze „nie pracują”, przyjmujemy, że w okresie „poza rynkiem” inwestujemy w bezpieczne aktywa (obligacje, lokaty) oprocentowane 4,5% netto w skali roku.

Ponieważ nierealne jest „wejście” w rynek lokat dzień po zakończeniu inwestycji w akcje oraz "wyjście" z rynku dzień przed wygenerowaniem sygnału kupna akcji, przyjmujemy, że zysk z lokaty zostaje przemnożony przez współczynnik 0,8. Sygnał kupna generowany jest, gdy średnia MA12 jest rosnąca, natomiast sygnał kupna generowany jest, gdy średnia MA12 znajduje się w trendzie spadkowym. Okres, w którym przebadana została strategia wynosi 11,5 lat (02.01.2001 - 29.06.2012). Początkowa kwota inwestycji wynosi 10 000 zł. W celu wyznaczenia realnej wartości kwoty końcowej, na podstawie wartości inflacji w latach 2001-2012 obliczony został delator, który wynosi 1,38. Inwestycja polega na kupowaniu i sprzedawaniu indeksu WIG. Uwzględniono podatek od zysków kapitałowych. W celu określenia, czy inwestycja jest opłacalna, jej wynik został porównany ze strategią „kup i trzymaj” polegającą na kupieniu akcji w pierwszym dniu badanego okresu i ich sprzedaży w dniu ostatnim. Wyniki analizy. Strategia wygenerowała 3 sygnały kupna oraz 3 sygnały sprzedaży.

Czas „na rynku” wynosił 2561 dni (61,12% całego okresu), „poza rynkiem” – 1629 dni (38,88% całego okresu). Początkowa kwota inwestycji w wysokości 10 000 zł została pomnożona do 33 979,20 zł (24 622,61 zł realnie). Oznacza to, że w okresie inwestycji nominalnie zarobiliśmy 218,35%, a realnie 141,14%. Gdyby obliczyć średnią roczną stopę zwrotu wynosiłaby ona 10,59% nominalnie oraz 7,95% realnie. Są to wartości znacznie powyżej tego, co oferują nam standardowe bezpieczne inwestycje, jak na przykład obligacje lub lokaty. Wyniki strategii porównano do strategii „kup i trzymaj”, która osiągnęła następujące wyniki: wartość końcowa inwestycji wyniosła 20 604,91 zł nominalnie oraz 14 931,09 zł realnie. Daje to stopę zwrotu na poziomie 106,05% nominalnie oraz 49,31% realnie. W ujęciu rocznym zysk prezentuje się następująco: 6,49% nominalnie oraz 3,55% realnie. W celu zweryfikowania czy strategia inwestycyjna powstała w oparciu o Wskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury jest skuteczna, porównano ją z wynikami strategii „kup i trzymaj”.

Okazuje się, że strategia oparta na WOKK jest lepsza od strategii "kup i trzymaj". Wyniki prezentują się następująco: W całym okresie inwestycyjnym strategia WOKK była lepsza od „kup i trzymaj” 2,06 razy nominalnie oraz 2,86 razy lepsza realnie. W ujęciu rocznym wartości te przedstawiają się następująco: nominalnie 1,63 razy lepiej, realnie 2,24 razy lepiej. Wartości te jednoznacznie pokazują, że strategia oparta na WOKK pozwoliła w sposób znaczący "pokonać" rynek. Pamiętać jednak należy, że to co sprawdzało się w przeszłości, niekoniecznie musi działać jutro.

56 Votes

Komentarze


Lokata terminowaNa co dzień korzystamy nie tylko ze standardowych rachunków bankowych prowadzonyc


Lokaty terminoweNa polskim rynku istnieje bogata oferta lokat terminowych. Wiele osób dysponuje n


Inwestycje fotowoltaicznePanele fotowoltaiczne zyskują na popularności. Inwestorzy szuka


Inwestycja w walutyOpinie dotyczące rynku walutowego są skrajnie podzielone. Osoby, którym u