Jak ubezpieczyć należność?

BanknotyNieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów to problem wielu firm. Jedną z najskuteczniejszych metod uniknięcia strat finansowych jest ubezpieczenie należności. Gwarancje ubezpieczeniowe zapewniają ochronę przed niewypłacalnością ze strony nieuczciwych usługobiorców. W momencie, gdy kontrahent nie wypłaci terminowo przysługującej nam należności, wówczas do akcji wkracza ubezpieczyciel. Niewątpliwie, brak zapłaty może fatalnie odbić się na wyniku finansowym i zyskach firmy. Dynamicznie rozwijające się firmy, planujące szybką ekspansję zwykle narażone są na ryzyko związane z oszustami. Ubezpieczenie należności okazuje się wtedy bardzo przydatne. Polisa chroni przed skutkami, kiedy to kontrahent wzbogaca się kosztem przedsiębiorcy. Dodatkowo, ubezpieczyciel monitoruje sytuację finansową dłużnika oraz - jeśli sytuacja tego wymaga, podejmuje działania windykacyjne. Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć swoją firmę przed nieuczciwymi kontrahentami? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należności to innymi słowy kredyt kupiecki. Oferta ubezpieczeniowa obejmuje wierzytelność powstałą w wyniku sprzedaży towarów bądź usług z odroczonym terminem płatności. Ponadto zapewnia pokrycie należnych zobowiązań, co pomoże w utrzymaniu płynności finansowej firmy. W razie niewypłacalności, ubezpieczyciel podejmie odpowiednie kroki, aby odzyskać zapłatę. Z kolei, gdy to nie przyniesie efektów - wypłaci odszkodowanie. Profesjonalne firmy ubezpieczeniowe oferują monitorowanie i raportowanie na bieżąco kondycji finansowej kontrahentów. Zatrzymanie przepływu gotówki, którego powodem jest brakiem płatności ze strony kontrahenta to jeden z głównych powodów upadania przedsiębiorstw. Warto więc rozważyć ubezpieczenie należności handlowych, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji. Ochrona ta pozwala skutecznie zarządzać rynkiem handlowym i politycznym, a gwarancje ubezpieczeniowe zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej.

Umowa

Warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego

Aby móc dokonać ubezpieczenia należności, przedsiębiorca musi korzystać z usług firmy ubezpieczeniowej, w której kompetencjach leży specjalizacja w takowych polisach. Obecnie, na rynku działa wiele firm, oferujących obsługę zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Klient do wyboru ma dwa warianty ochrony. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie tzw. portfelowe, które obejmuje wielu kredytobiorców. W tym przypadku, to przedsiębiorca decyduje, czy ubezpieczeniem objąć wszystkich swoich kontrahentów, czy tylko wybranych, odnośnie których zachodzi podejrzenie braku odpowiedzialności i terminowej niewypłacalności. Rzecz jasna, im większe ryzyko każdego z kontrahentów, tym wyższa składka ubezpieczenia. Druga forma ochrony to ubezpieczenie pojedyncze. Niemniej jednak jest ono coraz rzadziej oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wybór odpowiedniej firmy to dopiero pierwszy krok do sukcesywnego ubezpieczenia. Kolejnym jest ustalenie z ubezpieczycielem limitu kredytowego dla każdego z usługobiorców. W niektórych przypadkach owy limit kredytowy ustalany jest w formie zryczałtowanej, gdzie nie bada się ryzyka związanego z danym kontrahentem. Z kolei, wybierając limit indywidualny, jego wysokość może zostać zmieniona w czasie trwania umowy. Należy podkreślić, iż polisa ubezpieczeniowa może obejmować oba rodzaje limitów. Dzięki temu, jako klienci, możemy wybrać ofertę w pełni dostosowaną do swoich potrzeb.

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę ubezpieczeniową?

Zanim finalnie wybierzemy firmę ubezpieczeń, porównajmy warunki jakie proponują nam różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Przed złożeniem odpisu na umowie, należy dokładnie przeczytać każdy z punktów. Nie bez znaczenia pozostają także definicje, znajdujące się na początku naszej umowy. Koniecznie trzeba zapoznać się z informacją, co dana firma uważa za wypadek ubezpieczeniowy, czyli zdarzenie, w wyniku którego konieczna będzie wypłata odszkodowania. Nie pomijajmy również kwestii, co jest przewlekłą zwłoką spłaty wierzytelności na rzecz przedsiębiorstwa. W zależności - może być to na przykład 150 dni, a w niektórych wypadkach nawet 180 i więcej od daty płatności na fakturze. Bardzo często ubezpieczyciel proponuje swoją franszyzę redukcyjną, tzn. własny udział w szkodzie. Jeśli taki zapis widnieje na umowie, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że jego kwotę jego odszkodowania pomniejszą o procent wynikający z udziału własnego. Ubezpieczenie należności można nakładać zarówno na kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. Rozwiązanie to jest najczęściej wybierane przez przedsiębiorców, którzy chcą realizować swój biznes bez przykrych niespodzianek i z utrzymaniem stałości finansowej.

Warunki wypłaty odszkodowania

Warunki wypłaty odszkodowania ustalane są z towarzystwem ubezpieczeniowym w momencie podpisywania umowy. W głównej mierze zależą one od konkretnego ubezpieczyciela. Zasady odnośnie wypadku ubezpieczeniowego mogą różnić się pomiędzy oferentami. Podstawą do starania się o odszkodowanie jest niewypłacalność ze strony dłużnika, którą rozumie się jako rodzaj upadłości. Niemożność wyegzekwowania zobowiązań w określonym czasie (zwykle jest to od 4 do 6 miesięcy) skutkuje wypłaceniem odszkodowania ze strony ubezpieczyciela. Należy zaznaczyć, iż kwota ta, w większości przypadków pomniejszona jest o udział własny. Agent ubezpieczeniowy jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w przypadku, gdy prawnie stwierdzono niewypłacalność usługobiorcy lub przewlekłej zwłoki dłużnika w zapłacie od 120 do 180 dni od daty wystawienia faktury. Oprócz tego, wyróżnia się sytuacje, w których to ubezpieczający z góry uzgodnił przy zawarciu umowy ze swoim klientem dłuższe terminy płatności niż standardowe warunki zwrotu należności lub pomimo braku terminowej zapłaty kontrahenta, przedsiębiorca nadal udziela mu kredytów kupieckich - wówczas ubezpieczyciel nie ma podstaw, aby wypłacić odszkodowanie.

Windykacja należności i faktoring to dwa zupełnie różne pojęcia, ale łączy je jedno - przedsiębiorcy korzystają z ich usług, kiedy potrzebują gotówki. Najogólniej mówiąc, windykacja to odzyskiwanie należności po terminie płatności. Zaś faktoring to finansowanie zobowiązań niewymagalnych, jeszcze przed terminem płatności. Mimo tych kilku istotnych różnic, usługi te są komplementarne i wspierają klienta na każdym etapie zarządzania firmą. Wyróżnia się windykację pozasądową-polubowną, sądową, ponakazową oraz zagraniczną, która umożliwia szybkie wyegzekwowanie zobowiązań od dłużnika.

Zalety ubezpieczenia

 • Przeniesienie ryzyka niewypłacalności Twoich klientów na ubezpieczyciela, u którego dokonasz zakupu polisy.
 • Możliwości wydłużenia terminów płatności.
 • Poprawa i utrzymanie stałości finansowej finansowej.
 • Ochrona przed nieoczekiwanymi zmianami
 • Monitorowanie kondycji finansowej usługobiorców.
 • Pokrycie przez ubezpieczyciela strat finansowych.
 • Windykacja i egzekwowanie zobowiązań.
 • Gwarancja stałego obrotu.
 • Dynamiczny rozwój firmy.
 • Oszczędność czasu oraz kosztów związanych z oceną wiarygodności danego kontrahenta.
 • Zastosowanie praw zawartych w umowie jako forma zabezpieczenia kredytu bankowego.
 • Oferta ubezpieczeniowa dostosowana do Twoich potrzeb.

Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj: http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Ubezpieczenie-naleznosci.

Podsumowanie

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić sobie gwarancję utrzymania stałości finansowej i rozwoju swojej branży. To jednocześnie zabezpieczenie przed problemami, jakie mogą napotkać każdego sprzedawcę w związku z niepowodzeniem transakcji. Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia niewątpliwie powinna być dobrze przemyślana. Pod uwagę należy wziąć kilka kluczowych czynników. Jednak, podsumowując, korzyści płynące z tego rodzaju polisy znacznie przeważają nad jego kosztami.

Komentarze