Jak zostać policjantem? Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Samochód policyjnyOsoby chcące robić w życiu rzeczy pożyteczne i pragnące stałego zatrudnienia mają możliwość zostania policjantem. Zawód policjanta to zawód dla ludzi z pasją - wymagający lecz i dający dużo w zamian.

Jakie trzeba spełnić warunki by zostać policjantem? Kto ma szanse służyć w Policji?


Aby zostać policjantem należy:

 • być obywatelem polskim,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być karanym wyrokiem sądu za przestępstwo, jak również przestępstwo skarbowe,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • posiadać minimum średnie wykształcenie,
 • mieć odpowiednią zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • zagwarantować dochowanie tajemnicy odpowiednio do zasad wyznaczonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów potrzebnych do przyjęcia

Zrobić to można we wszelkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji i danych komendach miejskich oraz powiatowych (decyduje o tym komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji). Nim złożysz dokumenty zapoznaj się szczegółowo z ogłoszeniem o naborze dostępnym np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Znajdziesz w nich wymienione komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, których dotyczy nabór.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu trzeba podać daną jednostkę, w jakiej chcemy pełnić służbę. Wybrać tu można jedynie jedną komendę, do jakiej chcemy trafić. Gdy ktoś chce podjąć służbę również w innych komendach (jeśli pozytywnie ukończy całe postępowanie), wypisać je może w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Należ dokładnie wypełnić każdy punkt, tak jak mówi instrukcja z kwestionariusza. Druk kwestionariusza jest dostępny we wszystkich komendach i na policyjnych stronach internetowych,
 • ksero dokumentów (nie odpisy) dotyczących wykształcenia i umiejętności (oryginały należy mieć ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Poza składanymi dokumentami i oryginałem dokumentów świadczących o wykształceniu i umiejętnościach do wglądu, należy posiadać ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające pod wojskową komendę uzupełnień - powinny legitymować się również książeczkę wojskową.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Z chwilą złożenia dokumentów zaczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Przy każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego należy legitymować się dowodem osobistym - brak dokumentu skutkuje brakiem uczestniczenia w postępowaniu.

1. Test wiedzy

Test składa się z 40 pytań. Każde pytanie ma 4 odpowiedzi, gdzie prawidłowa jest jedna. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Pytania są związane z funkcjonowaniem władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej i z obrębu bezpieczeństwa publicznego.

Wynik testu nie wyklucza kandydata z dalszego etapu - z mniejszą czy większą liczbą punktów przechodzi dalej. Jednak warto się postarać, gdyż ilość pkt decyduje o miejscu w rankingu. Wg §15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 oraz z 2013 poz. 1663) za przygotowanie pytań do testu odpowiada Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z użyciem pytań zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe - przykładowa baza pytań jest dostępna na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

2. Test sprawności fizycznej

Podczas tego testu należy mieć ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do ćwiczeń fizycznych wypisane w terminie maksimum 14 dni od momentu przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój oraz buty sportowe.

Test sprawnościowy jest zaliczony po zaliczeniu toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sek. Test kontroluje szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód i normy czasowe przeliczane są na punkty - są one jednakowe dla kobiet i mężczyzn.

Mimo to nie zaliczając testu nadal ma się szanse dostać się do Policji. Można poprawić ten etap, o ile w czasie 30 dni od otrzymania negatywnego wyniku oddamy do komórki ds. doboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oświadczenie, że nadal chcemy pracować w Policji.

3. Badania psychologiczne

Za badania psychologiczne odpowiedzialni są psycholodzy w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te wyznaczają nasze zdolności intelektualne oraz osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny składa się z indywidualnego badania w postaci testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, związanej z doświadczeniami kandydata, jego postawą oraz predyspozycjami do pracy w Policji.

Za test psychologiczny można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma postać rozmowy, analizowanej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Skład komisji zbudowany jest z: przedstawiciela komórki ds. doboru kandydatów do służby i policjanta służby prewencyjnej. Przeprowadzana jest ona, by bliższej poznać kandydata oraz jego powody do podjęcia służby.

Kandydat ma zaliczony test gdy otrzyma 36 do 60 punktów. Po pozytywnym zaliczeniu rozmowy, skierowany zostaje na następny etap. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest ważny rok od chwili jej przeprowadzenia.

5. Badania lekarskie

Na tym etapie kandydat przechodzi specjalistyczne badania lekarskie, na bazie których komisja lekarska szacuje psychiczną oraz fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

W odpowiednim czasie należy wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Druk jest dostępny na strony internetowej Policji lub w oddziałach Policji. Złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego zaczyna proces postępowania sprawdzającego, o jakim mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Celem postępowania jest stwierdzenie, czy kandydat może zostać dopuszczony do informacji niejawnych, otrzymać "poświadczenie bezpieczeństwa". Nieotrzymanie takowego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata.

7. Miejsce na liście rankingowej

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji dostępne są informacje jak punktowane są kolejne etapy i jak się tworzy lista rankingowa. Dostępne są tam informacje o sposobności uzyskania przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty otrzymane przez kandydata w kolejnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego i punkty preferencyjne są łączone. Kandydaci wpisani zostają na listę rankingową w kolejności zależnej od liczby otrzymanych przez nich punktów. Wynik pozytywny gwarantuje umieszczenie na liście rankingowej. Jeśli brakuje punktów można być przyjętym w innym terminie, jednak nie później niż rok od dnia rozmowy kwalifikacyjnej. W dalszym ciągu wpływ na to ma suma punktów kwalifikacyjnych.

Źródła:

 • http://praca.policja.pl
 • https://www.careego.pl/zawod-policjant/
Ocena: 5.0

Komentarze