Kierownik budowy - zakres obowiązków i odpowiedzialność

Kierownik budowyKierownik budowy to w dużym uogólnieniu osoba, która zarządza przebiegiem prac budowlanych. Musi zadbać o spełnienie poszczególnych przepisów i norm, aby budowa odbywała się z zgodnie z prawem budowlanym oraz zatwierdzonymi założeniami projektu. Za jego obecność na terenie realizacji prac odpowiada inwestor. Jakie obowiązki i odpowiedzialności ciążą na kierowniku budowy?

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika budowy określa 22 art. Prawa budowlanego. Nawiązanie współpracy z takim specjalistą wymaga bardzo precyzyjnego prześledzenia wszystkich zapisów. W przypadku naruszenia jakichkolwiek ustaleń, inwestor może dochodzić swoich praw jedynie na podstawie podpisanej umowy. Taka sytuacja ma miejsce przypadku, gdy prace budowlane prowadzone są w sposób znacząco odbiegający od ustaleń określonych w pozwoleniu na budowę lub zatwierdzonym wcześniej projekcie budowlanym. Odpowiedzialność karna lub majątkowa spada na kierownika budowy, jednak nie wyklucza ona jednocześnie odpowiedzialności zawodowej. Inwestor może się więc domagać nie tylko upomnienia dla kierownika, ale również odszkodowania. Niektóre z obowiązków kierownika budowy mogą opierać się na osobnych uzgodnieniach z klientem. Całościowy zakres ustaleń zawsze dzieli się jednak na trzy podstawowe etapy - obowiązki na początku inwestycji, obowiązki w trakcie budowy oraz obowiązki po zakończeniu budowy.

Obowiązki kierownika budowy na początku inwestycji

Kierownik budowy otrzymuje pierwsze zadania jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Musi przede wszystkim przygotować oświadczenie o przejęciu obowiązków kierowania inwestycją, a następnie złożyć je do wydziału nadzoru budowlanego. Ważnym etapem jest także pisemne, protokolarne przejęcie sprzętu i dostępu do placu budowy od inwestora. Kierownik budowy musi odpowiednio zabezpieczyć cały teren budowy, a także poszczególne urządzenia techniczne oraz inne ewentualne elementy - dotyczy to m.in. stałych punktów osnowy geodezyjnej czy też podlegających ochronie obiektów środowiska naturalnego. Kolejny z obowiązków polega na ogrodzeniu placu budowy, a następnie umieszczeniu tablicy informacyjnej inwestycji w dobrze widocznym miejscu. Kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa inwestycji oraz własnoręcznie go podpisać. Do jego obowiązków należy ponadto zagwarantowanie prawidłowego wytyczenia budynku, którym zajmie się geodeta.

Obowiązki kierownika budowy w trakcie budowy

Budowa to najważniejszy etap prac, w bardzo dużym stopniu decydujący o powodzeniu danej inwestycji. Kierownik budowy zobowiązany jest do nadzorowania poszczególnych działań oraz kierowania całą budową. Musi jednocześnie pilnować, aby wszystkie roboty wykonywane były zgodnie z założeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym. Kierownik budowy musi prowadzić szczegółową dokumentację przeprowadzanych działań, z precyzyjnym uwzględnieniem dziennika budowy. Duże znaczenie ma sporządzanie protokołów częściowych i końcowych, a po zakończeniu prac także dokumentacji wykonawczej. Jeżeli podczas realizacji wystąpi zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników lub ryzyko nieprawidłowego przebiegu inwestycji, kierownik budowy zobowiązany jest do wstrzymania robót oraz poinformowania o tym fakcie inwestora. W zakres obowiązków wchodzi ponadto przestrzeganie zaleceń inspektora nadzoru budowlanego oraz zgłaszanie ukończonych prac do odbioru.

Obowiązki kierownika budowy po zakończeniu prac

Po zakończeniu prac, kierownik budowy wciąż ma kilka istotnych rzeczy do wykonania. Zobowiązany jest do zgłoszenia ukończonego obiektu do odbioru inwestorowi, a następnie przekazania mu pisemnego oświadczenia o prawidłowości oraz zgodności wykonania całej realizacji zgodnie z warunkami zabudowy, warunkami pozwolenia na budowę, prawem budowlanym oraz innymi ważnymi przepisami. Kierownik składa też inwestorowi pisemne oświadczenie o doprowadzeniu placu budowy do porządku. Uczestniczy w odbiorze budynku oraz zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek rozpoznanych po zakończeniu prac. Kierownik budowy może dopilnowywać poprawek przez cały okres trwania inwestycji. Przysługuje mu prawo przedstawiania propozycji zmian odnośnie zarówno projektu budowlanego, jak i organizacji poszczególnych robót. Warunkiem jest jednak przedstawienie, że dokonanie modyfikacji ma dużą zasadność - np. ze względu na korzyści dla samej budowy lub względy bezpieczeństwa.

Odpowiedzialności kierownika budowy

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody zaistniałe na terenie inwestycji, w rozumieniu zasad ogólnych. Oznacza to, że inwestor musi w jakiś sposób udowodnić winę kierownika - np. poprzez wykazanie niedopełnienia przez niego obowiązków. Zależność ta obowiązuje od momentu przyjęcia protokolarnego, aż do chwili oddania obiektu do użytku. Odpowiedzialność prawna kierownika budowy wynika z prawa karnego oraz cywilnego, a także budowlanego. Dotyczy przede wszystkim przepisów odpowiedzialności zawodowej, obejmujących wszystkich pracowników sprawujących określone funkcje na budowie samodzielnie - czyli także inspektora nadzoru oraz projektanta.

W przypadku nienależytego dopełnienia obowiązków, spowodowania szkód materialnych lub stworzenia zagrożenia dla ludzi, środowiska narodowego i mienia, kierownikowi budowy grożą określone kary. Dotyczy to zarówno zwykłego upomnienia, jak i upomnienia z koniecznością ponownego pozyskania uprawnień budowlanych. W ostateczności pracownik może otrzymać zakaz sprawowania funkcji technicznej na okres maksymalnie 5 lat, z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu. Wszelkie skargi na nierzetelnego kierownika należy adresować do wojewody. Jeżeli kierownik budowy ponosi odpowiedzialność kontraktową za swoje błędy, inwestor może na drodze sądowej domagać się usunięcia wad na zasadach rękojmi. Jeżeli podpisana umowa zawiera zapisy o karze umownej, inwestorowi może też przysługiwać odszkodowanie. Takie sprawy ciągną się niestety latami i zwykle wymagają współpracy z dobrym rzeczoznawcą.

Komentarze