Kosztorysant budowlany - zawód z przyszłością

Kosztorysant budowlanyStosunkowo od niedawna, gdyż od 2002 r. zawód kosztorysanta budowlanego został wpisany do usystematyzowanej hierarchii zbioru zawodowej i specjalności na rynku pracy.

Odpowiednie kompetencje można uzyskać w szkole policealnej oraz kształcenia w technikum. Jednak nie jest to jedyna droga. Kwalifikacje kosztorysanta można nabyć w ramach specjalistycznego kursu lub poprzez doświadczenie.

Czy dokładnie zajmuje się kosztorysant?

Przyglądając się pracy kosztorysanta budowlanego, można odnieść wrażenie, że wykonuje on tylko pracę związane ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych, dodatkowo analizuje koszty poniesione przy realizacji robót budowlanych, wykonuje opisy technologiczne i organizacyjne wykonywanych robót, prowadzi ustalenia ilości podanych w przedmiarze i obmiarze oraz zajmuje się ustaleniem ceny jednostkowej robót.

Kosztorysant budowlany - szczegółowy zakres prac

Natomiast poddając analizie szczegółowy zakres jego działań, dochodzimy do wniosku, że jego obowiązki są o wiele większe i obejmują:

 • analizę dokumentacji projektowej bądź opis danego rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych, wynikających z inwentaryzacji oraz protokołu typowania,
 • ustalenia i uzgodnienia danych technologicznych, technicznych, organizacyjnych, które nie zostały określone w dokumentacji projektowej, a mają znaczący wpływ na wysokość, ponoszonych kosztów w trakcie realizacji robót budowlanych,
 • dokonywanie uzgodnień o charakterze podstawowym, jednostkowych nakładów rzeczowych oraz podstaw kosztowo-cenowych, które zostały uwzględnione w kalkulacji kosztowej,
 • sporządzenie opisu robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych dotyczących robót opracowywanych na podstawie projektowej dokumentacji bądź jednostek obmiarowych, opracowanych na podstawie księgi obmiaru, po wykonaniu robót,
 • ustalenie nakładów o charakterze rzeczowym, zużycia czynników produkcji (materiałów, sprzętu, robocizny), na podstawie zbioru norm lub innymi dopuszczalnymi metodami,
 • określanie kosztów bezpośrednich uwzględniających, poszczególnych czynników produkcji, które zostały zużyte w produkcji budowlanej,
 • określenie wysokości kosztów o charakterze pośrednim, uwzględniając je tym samym w kalkulacji kosztowej,
 • kalkulacje zysku w wartości wykonywanych robót, przy uwzględnieniu stopnia ryzyka, które wynika z realizacji owych robót, w określonych warunkach,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych za pomocą komputerowych programów przeznaczonych do kosztorysowania,
 • współudział w procesie przygotowywania umów na budowlane roboty, szczególnie w zakresie ustalania wysokości wynagrodzeń,
 • uczestnictwo w prowadzeniu rozliczeń za wykonane budowlane roboty.

Od posiadanej wiedzy techniczno-budowlanej oraz ekonomiczno-finansowej kosztorysanta zależy dokładność kosztorysu i w wielu przypadkach powodzenie przyszłej inwestycji. To właściwe przygotowanie zawodowe i rzetelnie wykonywanie kosztorysów budowlanych daje możliwość rentowności, prowadzonej działalności budowlanej.

Autor: www.techbud.waw.pl.

Komentarze