Rola Radcy Prawnego

Radca prawnyGdy napotykamy problem natury prawnej zaczynamy zastanawiać się do kogo się zwrócić. Czy ma to być radca prawny, adwokat czy też notariusz. I choć radca prawny jest w Polsce zawodem znanym, to niestety świadomość zakresu tej profesji jest bardzo mała. Mylne jest uważanie, że radca nie może brać bezpośredniego udziału w rozprawach. A to bardzo mylne pojęcie. Obecne umocowania w prawie niewiele różnią radcę prawnego od adwokata i ten pierwszy może nas reprezentować w sprawach majątkowych, rodzinnych czy ubezpieczeniowych.

Radca prawny

Radca prawny jest w Polsce dość młodym zawodem. Powstał w latach sześćdziesiątych. Radca prawny pracował na etacie w państwowym przedsiębiorstwie. Nie był to zatem zawód wolny i ograniczał się do administracyjno-handlowej praktyki by z czasem przerodzić się w pełnoprawnego reprezentanta w każdego rodzaju sprawach.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o pracach prawnych. Wykonywanie tego zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Droga do zawodu

Radcą prawnym może zostać każdy, kto ukończył magisterskie studia prawnicze w Polsce lub równoważne za granicą, w pełni korzysta z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu a także odbył aplikację radcowską w Polsce i złożył egzamin radcowski. Aplikacja radcowska trwa trzy lata i kończy ją egzamin radcowski w formie pisemnego egzaminu państwowego. Osoba, która ten egzamin zdała może wykonywać zawód radcy prawnego po złożeniu ślubowania.

Dojście do zawodu radcowskiego jest również możliwe np. Poprzez zdanie egzaminu bez uprzedniego odbycia aplikacji radcowskiej albo nawet bez konieczności zdawania egzaminu. Dotyczy to osób, które wykonywały już inne zawody prawnicze i posiadają praktykę w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, zdały egzamin uprawniający do wykonywania innego zawodu prawniczego lub posiadają określony stopień lub tytuł naukowy.

Nowe kompetencje radcy prawnego

Jeszcze do niedawna radca prawny mógł nas reprezentować w sprawach z zakresu sądu administracyjnego, rodzinnego czy też cywilnego. Ale były wyjątki. Reprezentacja w sprawach karnych i karnoskarbowych pozostawała wyłącznie w domenie adwokatów. Jednak nowelizacja kodeksu postępowania karnego zakłada, że pełnomocnikiem może obecnie być nie tylko adwokat, ale również radca prawny. W zakresie uprawnień jedyna różnica polega na tym, że radcowie prawni - w odróżnieniu od adwokatów - mogą wykonywać swój zawód także w stosunku pracy (nie mogą jednak wtedy występować w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, chyba że chodzi o stosunek pracy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych).

Artykuł został przygotowany przy współpracy z firmą www.kancelaria-walterowicz.pl specjalizującej się w doradztwie podatkowym i prawnym z siedzibą w Poznaniu.

9 Votes

Komentarze