Upadłość konsumencka w praktyce - jak to wygląda?

Upadłość konsumenckaPojawiający się ostatnio dość często w mediach termin prawny "upadłość konsumencka" to nic innego jak ogłoszenie niewypłacalności osoby fizycznej. Tak jak firmy mogą w pewnych warunkach ogłosić bankructwo, tak i obywatel, spełniający określone warunki, może zwrócić się o ogłoszenie jego upadłości konsumenckiej. Wiąże się z tym jednak wiele pytań.

Co daje upadłość konsumencka?

Podstawowym celem jest w tym przypadku oddłużenie osoby prywatnej. Jeżeli taka osoba wbrew podejmowanym staraniom nie jest w stanie spłacić ciążącego na niej zadłużenia, może złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii sądu, zostaje wydany wyrok o upadłości.

Nie oznacza to jednak zamknięcia całej sprawy. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach właściwa procedura zaczyna się dopiero w tym momencie. Chodzi przede wszystkim o dłużników, którzy posiadają majątek, który może zostać spieniężony na poczet pokrycia części zobowiązań wobec wierzycieli. Sytuacja ta dotyczy również tych, którzy posiadają dochód, pozwalający na regularną spłatę choćby części posiadanego zadłużenia.

Właściwa część postępowania upadłościowego polega przede wszystkim na podziale Masy Upadłościowej - jeżeli taka istnieje. Tworzy się również Listę Wierzycieli. W tych czynnościach bierze udział wskazany przez są syndyk oraz sędzia-komisarz, kierujący prawną strona działań syndyka i monitorujący jego pracę.

Procedura upadłości

Złożenie wniosku przez wierzyciela jest pierwszym krokiem w całej procedurze, związanej z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Dla sądu na tym etapie istotne są warunki formalne, które należy spełnić, najważniejszym z nich jest ocena rzeczywistej niewypłacalności oraz sprawdzenie czy ma ona charakter niezawiniony.

Wydanie wyroku dotyczącego upadłości oraz powołanie syndyka i sędziego-komisarza, skutkuje w rezultacie stworzeniem Planu Spłaty Wierzycieli. Dla osoby ogłaszającej upadłość niezwykle ważna jest w tym przypadku informacja, że spłata ta musi mieć realne szanse na realizację, na dodatek dotyczy jedynie części kwoty, takiej, jaką dłużnik jest w stanie spłacić w ciągu 3 lat. Pozostała część długu zostaje umorzona.

Plan spłaty

Plan Spłaty Wierzycieli rozpoczyna się zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego przez sąd. W tworzeniu tego planu uczestniczy syndyk, który ustala z wierzycielami i dłużnikiem procent długu i harmonogram spłat. Warto jednak pamiętać, że po dokonaniu końcowych ustaleń powołanie syndyka wygasa, a przestrzeganie założeń Planu pozostaje wyłącznie w gestii dłużnika i wierzycieli.

Po wykonaniu przez dłużnika zaleceń planu spłaty lub po jego uchyleniu, które jest możliwe w toku dalszych dziań sądowych, zostaje wydane postanowienie sądu o oddłużeniu.

Dłużnik niewypłacalny

Początkowa ocena stanu finansowego dłużnika jest niezwykle ważna, ponieważ od niej zależy wydanie wyroku o upadłości konsumenckiej i określenie dalszego planu działań. W przypadku dłużników, u których nie da się wskazać Masy Upadłościowej, która mogłaby zostać sprzedana, by pokryć część zobowiązań wobec wierzycieli, a na dodatek nie występują przesłanki, które mogłyby sugerować, że dłużnik będzie w stanie dokonać jakichkolwiek spłat części długu, sąd może zalecić pominięcie tworzenia Planu Spłaty Wierzycieli i orzec całkowite oddłużenie bez konieczności dokonywania choćby częściowej spłaty.

Oczywiście w tej sytuacji wierzycielom przysługują różne środki odwoławcze, jednak wówczas to na nich spoczywa wskazanie możliwości dokonania przez dłużnika częściowej spłaty.

Podstawową korzyścią z upadłości konsumenckiej jest oddłużenie i wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych. Istotne jest również powstrzymanie narastających lawinowo odsetek.

Autor: www.zaradnyfinansowo.pl.

Komentarze