Urlop na żądanie

Urlop na żądanieWszystko co musisz wiedzieć o urlopie na żądanie. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika i pracodawca ma obowiązek udzielić go w terminie wskazanym przez pracownika. Zapis o urlopie na żądanie znajduje się w Kodeksie pracy art. 167(2), 167(3). Urlop na żądanie wchodzi w skład urlopu wypoczynkowego, ale nie jest ujmowany w planie urlopów i nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z pracodawcą.

Skorzystać może z niego każdy pracownik, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, w wymiarze nie przekraczającym 4 dni w roku kalendarzowym.

Jaki jest wymiar urlopu na żądanie?

Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu. Nie ma znaczenia ile godzin dziennie pracuje, zawsze są to 4 dni. W sytuacji, gdy osoba jest zatrudniona na pół etatu i pracuje co drugi dzień po 8 godzin, przysługują jej 4 dni urlopu na żądanie po 8 godzin. Jednak, gdy pracownik zatrudniony na pół etatu pracuje we wszystkie dni w tygodniu po 4 godziny, wówczas należą mu się 4 dni po 4 godziny.

Na urlop na żądanie, identycznie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, możemy udać się po uprzednim zaakceptowaniu go przez pracodawcę. Nie wystarczy samo złożenie wniosku, skorzystanie z niego bez zgody pracodawcy może skutkować wyciągnięciem wobec podwładnego konsekwencji, a nawet skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Pracodawca ma prawo nam odmówić urlopu na żądanie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy mogło by to skutkować zakłóceniem normalnego toku pracy przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie ma to w zakładach, w których musi być zachowana produkcja ciągła, a pracodawca nie może znaleźć zastępstwa, na przykład z uwagi na okres urlopowy, bądź okres wzmożonych chorób załogi. Odmowa nieuzasadniona stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Kiedy i w jaki sposób należy zgłosić żądanie urlopu?

Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W praktyce wskazane jest poinformowanie przełożonego w dniu rozpoczęcia urlopu, przed godziną rozpoczęcia pracy, aby miał on czas na ewentualną reakcję. Specyficzne dla tej formy urlopu jest fakt, że nie jest on planowany z wyprzedzeniem, bo wynika zazwyczaj z nagłych przyczyn losowych jak na przykład niedyspozycja zdrowotna, awaria w domu czy po prostu zwykły kac.

Pamiętajmy, że pracownik nie musi podawać przyczyny urlopu na żądanie i uzasadniać wniosku.

Prawo pracy nie określa sposobu przekazania informacji. Możemy poinformować przełożone osobiście, telefonicznie czy pisemnie na przykład e-mailowo lub sms-em. W naszym interesie leży jedynie, aby informacja taka dotarła do przełożonego i uzyskanie jego akceptacji.

Czy pracodawca może nas odwołać z urlopu na żądanie?

Istnieją sytuacje wyjątkowe, w których pracodawca może odwołać nas z urlopu na żądanie, mimo wcześniej wydanej zgody. ponieważ na przykład pracownik, który miał objąć zastępstwo uległ wypadkowi w drodze do pracy.

Kto ma prawo do korzystania z urlopu na żądanie?

Z urlopu na żądanie nie mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni krócej niż jeden miesiąc ponieważ nie nabyły one jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie czy o dzieło, którym nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzystał urlopu na żądanie w danym roku, to dni te przechodzą na rok następny, ale już jako urlop wypoczynkowy "normalny".

Komentarze